آیا می‌توان از طریق نسخه جدید Sophos iView، به طور متمرکز در هر دو مورد SG UTM و XG Firewall گزارش‌گیری نمود؟

بله. نسخه جدید Sophos iView گزارش تلفیقی را برای دستگاه‌های UTM 9 ،XG Firewall و CyberoamOS ارائه می‌دهد.