آیا می‌توان از SG UTM به XG Firewall جدید مهاجرت کرد؟

بله. به‌عنوان یک مشتری Sophos SG UTM چنانچه دارای لیسانس معتبر هستید، می‌توانید هر زمانی که برای شما مناسب باشد، فایروال خود را به XG Firewall ارتقاء دهید.