آیا امکان ایجاد یک اتصال HA بین XG 210 و SG 210 ایجاد نمود؟

خیر. XG 210 را فقط می‌توان به XG 210 دیگری در HA متصل نمود. نمی‌توان جهت اتصال از XG 230 یا حتی SG 210 استفاده نمود.