اگر HA را به صورت دستی همگام‌سازی کنم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اگر هر یک از مجموعه دستگاه‌های HA را به صورت دستی همگام کنید، فایروال تمامی اتصالات پنهان شده را حذف می‌کند.