اگر پس از فعالسازی HA، یک نسخه پشتیبان بدون تنظیمات HA بازیابی شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اگر نسخه پشتیبان فاقد تنظیمات HA پس از راه اندازی HA بازیابی شود، HA غیرفعال می‌شود. دستگاه اصلی با توجه به تنظیمات پشتیبان قابل دسترس است. دستگاه کمکی با نشانی IP مربوط به Admin قابل دسترس می‌باشد.