چه زمانی می‌توان از SG UTM به XG Firewall مهاجرت نمود؟

سوفوس اکیداً توصیه می‌کند که مشتریان تا زمان ارائه ابزارهای مهاجرت صبر کنند تا ارتقاء آسان انجام شود و در این خصوص می‌توانید در زمان مناسب با نمایندگی سوفوس که محصول را از آنها خریداری کرده‌اید، اطلاعات لازم را کسب نمایید.