امکانات سوفوس سری XGS

ماژول سوفوس XGS

ماژول‌های Flexi Port برای دستگاه‌های 1U و 2U

سخت افزار خود را متناسب با زیرساخت شبکه خود پیکربندی کنید و آن را هر زمان که لازم است تغییر دهید. ماژول‌های اختیاری sophos
Flexi Port به شما آزادی عمل در انتخاب نوع اتصال شبکه مورد نیاز از میان مس، فیبر، 10GbE و 40GbE را می‌دهند.

For XGS 2U Rackmount Models only

For XGS 2xxx/3xxx/4xxx only

XGS Rackmount Models

2 Port 40G QSFP+

4 Port 1G copper PoE + 4 Port 1G copper

8 Port 1G copper

8 Port 1G SFP

4 Port 2.5G copper PoE

8 Port 1G SFP

8 Port 10G SFP+

4 Port 10G SFP+

High-Density Flexi Port Module (NIC)
12 Port 1G copper + 4 Port 2.5G copper

4 Port 1G copper bypass (2 pairs)

2 port GbE Fiber (LC) bypass +
4 port GbE SFP Fiber

XGS Series: 1U Accessory Matrix By Model

Redundancy

Modular Connectivity

Mounting

Model

Power

2nd SSD

VDSL SFP

Flexi Port Bays

Flexi Port Modules

Rackmount Kit

XGS 2100

Optional external

n/a

Optional

۱

8 Port 1G copper

8 Port 1G SFP

4 Port 10G SFP+

4 Port 1G copper bypass

4 port 1G copper PoE

4 port 2.5G copper PoE

2 port GbE Fiber
(LC) bypass + 4 port
GbE SFP Fiber

Rackmount ears incl.
Optional sliding rails

XGS 2300

Optional external

n/a

Optional

۱

Rackmount ears incl.
Optional sliding rails

XGS 3100

Optional external

n/a

Optional

۱

Rackmount ears incl.
Optional sliding rails

XGS 3300

Optional external

n/a

Optional

۱

Rackmount ears incl.
Optional sliding rails

XGS 4300

Optional external

n/a

Optional

۲

Sliding rails included

XGS 4500

Optional external

Internal redundant

Optional

۲

Sliding rails included

XGS Series: 2U Accessory Matrix By Model

Redundancy

Modular Connectivity

Mounting

Model

Power

2nd SSD

VDSL SFP

Flexi Port Bays

Flexi Port Modules

Rackmount Kit

XGS 5500

Included

Second redundant
SSD included

Optional

2 + 1 for
High-density
module

8 Port 1G copper
8 Port 1G SFP
4 Port 10G SFP+
4 Port 1G copper bypass
2 port 40G QSFP+
8 port 10G SFP+
2 port GbE Fiber
 (LC) bypass + 4 port
 GbE SFP Fiber
2 port 10 GbE Fiber
 (LC) bypass + 4 port
 10 GbE SFP+ Fiber
High-Density Flexi
 Port module (NIC) 12
 Port 1G copper + 4
 Port 2.5G copper

Sliding rails included

XGS 6500

Included

Second redundant
SSD included

Optional

2 + 1 for
High-density
module

Sliding rails included

XGS 7500

Included

Second redundan NVMe SSD included

Optional

2 + 1 for
High-density
module

Sliding rails included

XGS 8500

Included

Second redundan NVMe SSD included

Optional

2 + 1 for
High-density
module

Sliding rails included