سوفوس XG 430

مقایسه مدل های سوفوس XG

دیواره های آتش سوفوس XG با سیستم عامل آماده به کار Sophos Firewall OS که مبتنی بر سیستم عامل تحسین شده تجهیزات Sophos SG توسعه داده شده است، با کارایی بهینه نیازهای امنیتی شبکه های امروزی را پاسخ می دهند.

Small Office (Desktop Series)

Model

Firewall throughput

VPN throughput

IPS throughput

Antivirus throughput
(proxy)

Ethernet interfaces

Wireless standards
(w models only)

2 Gbps

200 Mbps

510 Mbps

330 Mbps

(4) GbE copper

802.11b/g/n
2.4 / 5 GHz

3 Gbps

300 Mbps

700 Mbps

430 Mbps

(4) GbE copper


802.11b/g/n
2.4 / 5 GHz

3.5 Gbps

350 Mbps

900 Mbps

520 Mbps

(4) GbE copper

802.11b/g/n
2.4 / 5 GHz

5 Gbps

410 Mbps

1 Gbps

590 Mbps

(8) GbE copper

802.11b/g/n
2.4 / 5 GHz

7 Gbps

950 Mbps

1.75 Gbps

1.4 Gbps

(8) GbE copper

802.11b/g/n
2.4 / 5 GHz

Mid-size Office (1U Series)

Model

Firewall throughput

VPN throughput

IPS throughput

Antivirus throughput
(proxy)

Ethernet interfaces

FleXi port slots

FleXi port modules (optional)

14 Gbps

1.35 Gbps

2.7 Gbps

2.3 Gbps

(6) GbE copper

۱

8 port GE copper
8 port GE SFP
2 port 10 GE SFP+
4 port 10 GE SFP+
4 port GE copper
LAN bypass

18 Gbps

1.5 Gbps

4.2 Gbps

2.8 Gbps

(6) GbE copper

۱

8 port GE copper
8 port GE SFP
2 port 10 GE SFP+
4 port 10 GE SFP+
4 port GE copper
LAN bypass

25 Gbps

 2.5 Gbps

5.5 Gbps

3.3 Gbps

(8) GbE copper (2) GbE SFP

۱

8 port GE copper
8 port GE SFP
2 port 10 GE SFP+
4 port 10 GE SFP+
4 port GE copper
LAN bypass

30 Gbps

3.2 Gbps

8.5 Gbps

6 Gbps

(8) GbE copper (2) GbE SFP

۱

8 port GE copper
8 port GE SFP
2 port 10 GE SFP+
4 port 10 GE SFP+
4 port GE copper
LAN bypass

37 Gbps

4.8 Gbps

9 Gbps

6.5 Gbps

(8) GbE copper (default module)

۳

8 port GE copper
8port GE SFP
2 port 10 GE SFP+
4 port 10 GE SFP+
4 port GE copper
LAN bypass

 45 Gbps

5.5 Gbps

10 Gbps

7 Gbps

(8) GbE copper (default module)

۳

8 port GE copper
۸ port GE SFP
2 port 10 GE SFP+
4 port 10 GE SFP+
4 port GE copper
LAN bypass

Large Office / Datacenter (2U Series)

Model

Firewall throughput

VPN throughput

IPS throughput

Antivirus throughput
(proxy)

Ethernet interfaces

FleXi port slots

FleXi port modules (optional)

60 Gbps

8.4 Gbps

17 Gbps

10 Gbps

(8) GbE copper (default module)

۳

8 port GE copper
8 port GE SFP
port 10 GE SFP 2+

80 Gbps

9 Gbps

20 Gbps

13 Gbps

(8) GbE copper (default module)

۴

8 port GE copper
8 port GE SFP
2 port 10 GE SFP+

140 Gbps

11 Gbps

22 Gbps

17 Gbps

(8) GbE copper (default module)

۸

8 port GE copper
8 port GE SFP
2 port 10 GE SFP+
4 port 10 GE SFP+*
4 port SFP* plus 4 port GE copper LAN bypass