امکانات سوفوس سری XGS

ماژول سوفوس XG

ماژول‌های Flexi Port برای دستگاه‌های 1U و 2U

سخت افزار خود را متناسب با زیرساخت شبکه خود پیکربندی کنید و آن را هر زمان که لازم است تغییر دهید. ماژول‌های اختیاری sophos
Flexi Port  به شما آزادی عمل در انتخاب نوع اتصال شبکه مورد نیاز از میان مس، فیبر، 10GbE و 40GbE را می‌دهند.

Flexi Port Modules for 2U

Flexi Port Modules for 1U

8 port GbE copper Flexi Port module
(for XG 750 and SG/XG 550/650 Rev.2 only)

8 port GbE copper Flexi Port module
(for SG/XG 2xx/3xx/4xx only)

8 port GbE SFP Flexi Port module
(for XG 750 and SG/XG 550/650 Rev.2 only)

8 port GbE SFP Flexi Port module
(for SG/XG 2xx/3xx/4xx only)

2 port 10 GbE SFP+ Flexi Port module
(for XG 750 and SG/XG 550/650 Rev.2 only)

2 port 10 GbE SFP+ Flexi Port module (for SG/XG 2xx/3xx/4xx only)

4 port 10 GbE SFP+ Flexi Port module
(for XG 750 and SG/XG 550/650 Rev.2 only

4 port 10 GbE SFP+ Flexi Port module
(for SG/XG 2xx/3xx/4xx only)

4 port GbE SFP plus 4 port GbE copper LAN
bypass Flexi Port module
(for XG 750 and XG 550/650 Rev.2 only)

4 port GbE copper LAN bypass Flexi Port module
(for XG 2xx/3xx/4xx only)

2 port 40 GbE QSFP+ Flexi Port module
(for XG 750 and SG/XG 550/650 Rev.2 only)

2 port 40 GbE QSFP+ Flexi Port module
(for SG/XG 210 Rev.3 and SG/XG 230,
3xx and 4xx Rev.2 only)

4 port GbE copper PoE Flexi Port module
(for SG/XG 210 Rev.3 and SG/XG 230,
3xx and 4xx Rev.2 only)

8 port GbE copper PoE Flexi Port module
(for SG/XG 210 Rev.3 and SG/XG 230,
3xx and 4xx Rev.2 only)